Universiteti i Prishtinës asiston me staf n’Universitetet tjera