Apeli ia vërteton dënimin me 4 vjet burg të akuzuemit për terrorizëm

Gjykata e Apelit i ka vërtetue dënimin me 4 vjet burg, të akuzuemit A.M., i cili kishte luftue përkrah grupit terrorist “Jahbat Al Nusra”, prej datës 04.09.2013 deri me 27.10.2013.

Gjykata vendosi se ankesa e të akuzuemit ishte e pabazë, edhe pse vet ai e kishte pranue vullnetarisht pjesëmarrjen në këtë grup.

Lexone njoftimin e plotë të Gjykatës së Apelit:

Një kolegj penal prej tre gjyqtarësh i Departamentit të Krimeve të Rënda i Gjykatës së Apelit, e ka refuzuar te enjten me 18.04.2016, si të pa bazuar ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit A.M., i cili ishte dënuar nga ana e gjykatës se shkalles se parë me 4 vjet burgim, si fajtor për veprën penale: Organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste (neni 143 i Kodit Penal të Republikës se Kosovës).
Kolegji penal vlerëson se pretendimet ankimore të avokatit mbrojtëse janë të pa bazuara, për arsye se i akuzuari vullnetarisht e ke pranuar fajësinë, ndërsa me këtë pranim nuk është shkelur ligji penal në dëm te tij. Po ashtu Gjykata e Apelit ka gjetur se gjykata e shkalles se parë drejt ka vërtetuar se i akuzuari ka marrë pjesë dhe i është bashkangjitur grupit terrorist në Siri të quajtur “Jahbat Al Nusra”, prej datës 04.09.2013 gjer me 27.10.2013.
Për këto dhe arsye tjera Gjykata e Apelit vendosi që aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, i datës 06.10.2015, të vërtetohet.