Miliarderi Mikhail Lesin, ish-miku i Putinit, ka vdeke nga dhuna ne Washington

TAS26: MOSCOW, RUSSIA. AUGUST 16. President Vladimir Putin (R) and Minister of Press Mikhail Lesin (L) shake hands prior to their talk. Mikhail Lesin informed President of full restoration of transmission of Russian TV and radio programs in Belarus. The issue of copyright was discussed as well in connection with talks on Russia's joining the WTO. (Photo ITAR-TASS / Sergei Velichkin) ----- ÒÀÑ 26. Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 16 àâãóñòà. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí (íà ñíèìêå ñïðàâà) âñòðåòèëñÿ ñåãîäíÿ ñ ìèíèñòðîì ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ìèõàèëîì Ëåñèíûì (ñëåâà). Ìèíèñòð äîëîæèë î ïîëíîì âîññòàíîâëåíèè âåùàíèÿ ðîññèéñêèõ òåëåêàíàëîâ è ðàäèîñòàíöèé â Áåëîðóññèè. Íà âñòðå÷å òàêæå îáñóæäàëñÿ âîïðîñ, ñâÿçàííûé ñ îõðàíîé àâòîðñêèõ ïðàâ, â òîì ÷èñëå â êîíòåêñòå ïåðåãîâîðîâ ïî âñòóïëåíèþ Ðîññèè â ÂÒÎ. Ôîòî Ñåðãåÿ Âåëè÷êèíà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ)

Miliarderi rus dhe bashkepunetori i presidentit Vladimir Putin ka vdeke ne Washington, D.C., ne nji dhome hoteli si thote policia  – nga perdorimi i forces ne pjesen e naltme te trupit.

Keshtu del nga autopsia qe ju ba Mikhail Lesin, 59-vjeç, qe u gjete i vdekun ne Dupont Circle Hotel ne Nandor.

n-VLADMIR-large300

Lesin ka qene burokrat qe ka sherbye si minister i informacionit, si dhe drejtor i Gazprom-Media, qe simbas The Washington Post, ka kontrollue pjesen ma te madhe te mediave ruse.

Si keshilltar i presidentit ka sherbye mes viteve 2004-2009.

Autopsia qe ju ba trupit te Lesin gjen se ka pase lendime ne qafe, trup dhe ekstremitetet e nalta, por nuk kallxon menyren qysh ka vdeke.

Edhe pse dyshimet jane se e kane mbyte, familja thote se ka vdeke nga pika ne zemer.