Personi me vepër penale e gëzon punën në Komunën e Vitisë