Zavendëskryeministri Kelmendi kallxon se çka e zvogëlon papunësinë