Republika Çame zgjodhi Kryeministrin dhe formoi 3 ministri